Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN; DEFINITIES

Artikel 1

1.a          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes voor verlening van diensten en leveringen alsmede overeenkomsten terzake, door freelance-medewerkers bij het tot stand komen van audiovisuele producties. Onder freelance medewerker wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die hetzij alleen, hetzij met anderen als natuurlijk rechtspersoon of door middel van een rechtspersoon zelfstandig bedrijf uitoefent, bestaande uit het verrichten van werkzaamheden in opdracht van derden, derhalve anders dan als werknemer in vaste of tijdelijke (loon)dienst.

1.b          Onder een audiovisuele productie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een langs cinematografische-mechanische of elektronische weg tot stand gekomen werk in auteursrechtelijke zin.

1.c          Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die de freelancer een opdracht verleent tot vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld of tot andere werkzaamheden bij de totstandkoming van een audiovisuele productie.

1.d          Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de freelancer die zich bezighoudt met de vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld, of werkzaamheden van andere aard, verricht voor of in verband met de totstandkoming van een audiovisuele productie.

1.e       Een verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van een opdrachtgever blijft onverlet, wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden van die algemene voorwaarden kennis te nemen en voorzover die algemene voorwaarden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtnemer, zoals die ook in die algemene voorwaarden tot uiting komen, rekening houden en, gelet op die belangen en de overige omstandigheden van de in de opdracht beoogde werkzaamheden, voor de opdrachtnemer niet onredelijk bezwarend zijn.

Voorzover bedoelde algemene voorwaarden van de opdrachtgever geen bepalingen bevatten welke wel in de onderhavige algemene voorwaarden zijn opgenomen, gelden in elk geval de desbetreffende bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.OFFERTES, PRIJZEN

Artikel 2.

2.a          Alle offertes, in welke vorm dan ook door de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en in dat geval slechts bindend tot aan de in de offerte vermelde datum.

2.b          De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.c          De door de opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, schema's, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van de opdrachtnemer en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd; de opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

2.d          De opdrachtnemer kan een hem door derden gedane opgave welke achteraf onjuist blijkt te zijn, niet worden tegengeworpen, evenmin als een kennelijke vergissing in een eigen opgave of bij de offerte of later overgelegde berekeningen, tekeningen, prijscouranten of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.

2.e          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen exclusief BTW en gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijk de datum van de aanvaarding van de opdracht, geldende hoogte van de inkoopprijzen, uurtarieven, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

2.f           Indien een opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever plannen en/of kostenbegrotingen heeft ontworpen en de opdracht niettemin geen doorgang vindt, dan is de opdrachtgever gehouden de door de opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten, zijn honorarium daaronder begrepen, aan hem te vergoeden.OVEREENKOMST

Artikel 3

3.a          Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht.

3.b          Eventuele later gemaakte afspraken tot aanvulling of wijziging van de overeenkomst binden de opdrachtnemer slechts na diens schriftelijke bevestiging.

3.c          Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.d          Waar in deze algemene voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, ook al mocht hun bevoegdheid niet uit een inschrijving in enig register of anderszins blijken.

3.e          Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, zulks ter uitsluitende beoordeling van de opdrachtnemer, voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.f           De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aanvaarden van de opdracht, alvorens verder te presteren van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat hij aan al zijn verplichtingen, inclusief betalingsverplichtingen, zal voldoen.DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN en HONORERING

Artikel 4.

4.a          De duur van de werkzaamheden strekt zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door de opdrachtnemer aanvangt tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en gedurende de dagen respectievelijk de perioden, als met de opdrachtgever is overeengekomen.

4.b          De honorering voor de werkzaamheden aan de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in een geldbedrag per uur of per dag.

4.c          Voor het geval een uurbedrag moet worden afgeleid van een bedrag per dag , wordt onder een uurbedrag verstaan:

1/10 deel van de overeengekomen dagvergoeding,

4.d          Richtlijnen voor de honorering van werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd worden.

Bedoelde richtlijnen gelden telkens voor de periode welke daarbij is aangegeven.

4.e          Betaling van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen zal geschieden voor of op de vervaldatum van de verstuurde factuur.VERGOEDING KOSTEN

Artikel 5.

5.a          Voorzover de reistijd als werktijd wordt aangemerkt worden de kosten, die door de opdrachtnemer moeten worden gemaakt in geval de opdrachtgever niet voor vervoer heeft zorg gedragen, door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed.

5.b          De reiskostenvergoeding die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed wordt bedraagt €0,28ct per gereden kilometer, standplaats Zandvoort.

5.c          Reisdagen worden door de opdrachtgever vergoed aan de opdrachtnemer op basis van een uurtarief, berekend van af standplaats aangegeven in 5.b. Mits binnen Nederlandse grenzen . Voor alle locaties buiten Nederland wordt een halve werkdag berekend.

Een reisdag is geen draaidag.

5.d          Verblijfkosten van de opdrachtnemer, worden, voor zover ze niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald, aan de opdrachtnemer vergoed.

5.e          Tijdens een verblijf in hotel/accommodatie, worden kosten voor maaltijden en verfrissingen, mits niet al door de opdrachtgever betaald, vergoed aan de opdrachtnemer. Voor een draaidag geldt een tarief van €25 per dag, voor een niet-draaidag geldt een tarief van €40 per dag.

5.f           De betaling van de kosten geschiedt gelijktijdig met de betaling van de honorering.WERK- EN RUSTTIJDEN

Artikel 6.

6.a          De werktijd van de opdrachtnemer per hele werkdag bedraagt normaliter 10 uur inclusief lunch; de werktijd per halve dag bedraagt normaliter ten hoogste 6 uur.

6.b          Alle dagen van de week kunnen werkdagen zijn; partijen kunnen evenwel overeenkomen dat voor werk op zaterdag, zondag en feestdagen een opslag op het tarief zal gelden.

6.c          In afwijking van het onder a) bepaalde en onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde kan worden overeengekomen dat de werktijd per dag wordt verlengd.

De verlengingen als hier bedoeld, voorzover deze de 10 uur per werkdag overschrijden, gelden als overuren.

Voor overuren tot een maximum van vier uren geldt een tarief van 150% en voor de daarna gewerkte uren een tarief van 200%.

6.d          In afwijking van het bepaalde in dit artikel sub c) kan worden overeengekomen, dat overuren worden gecompenseerd met gehonoreerde rusturen, met dien verstande dat

- compensatie met gehonoreerde rusturen slechts kan plaats vinden binnen de contractsperiode en uiterlijk binnen 10 dagen nadat de overuren zijn verricht;

- zodra is komen vast te staan dat de overuren in geld zullen worden vergoed, deze betaling zal plaats vinden uiterlijk op de eerstvolgende overeengekomen betaaldag van het honorarium;

6.e          Tussen het einde van de werkdag en het begin van de direct daarop volgende werkdag ligt een ononderbroken rusttijd van tenminste 10 uur thuis/ hotel/ accommodatie.

Voor ieder ontbrekend uur dient een vergoeding te worden betaald, welke gelijk staat aan het overuren tarief waarin de werknemer geëindigd is.

6.f           Reistijd tussen de vaste vestigingsplaats van de opdrachtgever en buiten die vestigingsplaats gelegen locaties wordt als werktijd aangemerkt.

Reistijd tussen de gewone woon- of verblijfplaats van de opdrachtnemer en de vaste vestigingsplaats van de opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, eveneens als werktijd aangemerkt.WERKONDERBREKING

Artikel 7.

7.a          Onder bijzondere omstandigheden staat het de opdrachtnemer vrij gedurende korte tijd de werk-zaamheden te onderbreken.

7.b          Als zodanige bijzondere omstandigheden worden beschouwd:

- het huwelijk van de opdrachtnemer, van een van diens kinderen, ouders, broers en zusters,

- het overlijden van personen die tot het huishouden van de opdrachtnemer behoren, alsmede van niet tot het huishouden behorende kinderen, ouders, schoonouders, broers of zusters,

- de begrafenis of de crematie van de in de vorige alinea bedoelde personen,

- de vervulling van een door de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting die niet in de vrije tijd van de opdrachtnemer kan geschieden.

7.c          De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte van de desbetreffende gebeurtenis.

De duur van de werkonderbreking wordt in onderling overleg door de partijen vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de werkonderbreking echter tenminste een dag per gebeurtenis.

7.d          De werkonderbreking als in dit artikel bedoeld geschiedt voor eigen rekening van de opdrachtnemer.

 

 

 

ZIEKTE

Artikel 8.

8.a          De opdrachtnemer die wegens ziekte of andere oorzaak ongeschikt is tot het verrichten van zijn werkzaamheden is verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.b          Bij ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer heeft de opdrachtgever het recht zijn overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.RISICO'S, EXTRA RISICO'S

Artikel 9.

9.a          Indien de uitvoering van de opdracht risico's voor de opdrachtnemer meebrengt welke de normale risico's terzake te boven gaan is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer terzake aansprakelijk; de opdrachtgever verzekert die risico's voor eigen rekening.

9.b          Ongeacht enigerlei verzekering heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van een opdracht te weigeren indien de werkzaamheden voor hem bijzondere risico's met zich brengen, waarvan hij vóór het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was gesteld of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zonder dat daarmede de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer vervallen.

 

 

 

OVERMACHT

Artikel 10.

10.a        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd, respectievelijk een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kan worden toegerekend.

Onder overmacht zijn in elk geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden,brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring bij de opdrachtnemer of bij diens leveranciers of onderaannemers.

10.b        Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

10.c        Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van blijvende aard is kunnen partijen een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen.

10.d        De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat diens prestatie had moeten zijn geleverd.

 

 

 

VERHINDERING OPDRACHTGEVER

Artikel 11.

11.a        De opdrachtgever dient, wanneer hij, hetzij door eigen schuld hetzij door een omstandigheid niet zijnde overmacht, verhinderd is gebruik te maken van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer, die voor die diensten zijn tijd heeft gereserveerd (optie), de opdrachtnemer terstond van die verhindering op de hoogte te stellen en zulks uiterlijk op een termijn van 24 uur vóórdat de overeengekomen werkzaamheden zullen aanvangen.

Bij overschrijding van deze termijn wordt de desbetreffende optie een definitieve boeking.

Bij een afzegging als hier bedoeld welke later (binnen 24 uur) aan de opdrachtnemer is medegedeeld behoudt de opdrachtnemer, evenals in het geval van een definitieve boeking, zijn volledig recht op de overeengekomen honorering.

Voor het geval er sprake zou zijn van een mooi-weer-optie geldt evengoed een termijn van 24 uur.

11.b       Wanneer er tijdens een draaidag sprake is van stagnatie, door omstandigheden die niet vallen onder overmacht, is de opdrachtgever verplicht de gehele werkdag te vergoeden aan de opdrachtnemer.

 

 

 

BETALING; RENTE EN KOSTEN

Artikel 12.

12.a        Betaling dient netto te geschieden zonder korting of schuldvergelijking door middel van storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum.

De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als de dag van betaling aangemerkt.

12.b            In gevallen dat de opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder beheer of bewind wordt gesteld, of, ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, indien op het geheel of een deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, de opdrachtgever in strijd handelt met enige verplichting uit de wet of uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, voortvloeiend, indien de opdrachtgever overgaat tot beëindiging, stillegging, vereffening of overdracht van zijn bedrijf dan wel de doelstelling of feitelijke werkzaamheid van zijn bedrijf wijzigt, heeft de opdrachtnemer door het enkele plaatsgrijpen van één van deze omstandigheden het recht enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dan wel leveringen, terstond en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de

opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schaden en interesten en tot ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

12.c        Indien betaling van de factuur van de opdrachtnemer niet binnen de in dit artikel onder a) bedoelde termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De datum van verzending van de factuur zal, behoudens tegenbewijs, geacht worden gelijk te zijn aan de datum van de factuur.

12.d        Van de dag af waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, renten en kosten. De wettelijke rente bedraagt 8% en wordt in rekening gebracht bij uitblijven van betaling, na de vervaldatum.

12.e       Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt en te maken ter inning van de vorderingen van de opdrachtnemer komen voor rekening van de opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van vorenbedoelde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

 

 

 

TUSSENTIJDSE OPZEGGING, ONTBINDING

Artikel 13.

13.a        De opdrachtnemer heeft het recht de met de opdrachtgever aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te doen eindigen indien de opdrachtgever hem vóór of bij de aanvaarding van de opdracht een misleidend of verkeerd beeld van de soort en de inhoud van de desbetreffende AV productie heeft gegeven.

13.b        Elk van beide partijen heeft het recht de aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de wederpartij, na ingebrekestelling weigert of niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14.

14.a        Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.b       De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

14.c        Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende draaidag, gebaseerd op het afgesproken honorarium per dag. Uitgesloten is de verhuur van apparatuur.

14.d        De opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de opdrachtnemer, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.

 

 

 

 

SLOTBEPALING

Artikel 15.

15.a            De in artikel 1 onder e, tweede zin opgenomen regel blijft gelden voor het geval in de algemene of bijzonderevoorwaarden van de opdrachtgever bij het van kracht worden van de onderhavige algemene voorwaarden geen bepalingen voorkwamen als in die zin bedoeld, doch zodanige bepalingen er naderhand in zijn opgenomen.

Mitsdien kan de opdrachtgever in zodanig geval geen beroep doen op de desbetreffende later tot stand gekomen bepalingen van de eigen algemene voorwaarden doch gelden dan en voor dat geval de desbetreffende bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.